Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Razpis za direktorja Zavoda RŠ (3529 bralcev)
Sobota, 20. 1. 2007Po sklepu Sveta Zavoda Radio Študent
Zavod Radio Študent
razpisuje delovno mesto
direktorja Zavoda Radio Študent


Po sklepu Sveta Zavoda Radio Študent
Zavod Radio Študent
razpisuje delovno mesto
direktorja Zavoda Radio ŠtudentDirektor bo imenovan za mandatno dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ob splošnih, z zakonom določenih, pogojih mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,

- ima najmanj štiri leta delovne dobe na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, zlasti z referencami o uspešnosti v kulturno umetniški ali medijski dejavnosti oz. dejavnosti javnih glasil

- ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti,

- ima aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika,

- da predloži vizijo razvoja zavoda RŠ,

- ni član nobene politične stranke doma ali v tujini.

- ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto

- da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani

- da aktivno obvlada slovenski jezik

Prijave sprejemamo do 10. februarja 2007 na naslov:
Radio Študent,
P.P. 4252,
1001 Ljubljana,

s pripisom: razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!

K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

- overjena fotokopija dokazil o izobrazbi;

- dokazilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika;

- fotokopija verodostojnih listin, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj štirih let na vodstvenih položajih in kulturno umetniški dejavnosti oz. na področju vodenja in upravljanja v javnih glasilih;

- lastnoročno podpisana izjava kandidata, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto ter da ni član politične stranke doma ali v tujini;

- lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani;

- lastnoročno podpisana vizija razvoja Zavoda RŠ.

Kandidati morajo oddati prijave s priloženimi dokazili vključno do dne 10. februarja 2007. Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Besedilo razpisa je v celoti objavljeno na spletnih straneh Radia Študent (www.radiostudent.si).

Kandidati bodo o rezultatih obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.Komentarji
komentiraj >>