Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
PONOVNI RAZPIS ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA RŠ (2251 bralcev)
Ponedeljek, 9. 1. 2012
Odgovorni urednik zavoda RŠ je imenovan za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Imenuje in razrešuje ga Svet zavoda RŠ po predhodni pridobitvi pisne podpore najmanj tretjine članov uredništva zavoda RŠ v širši sestavi.

Prijave sprejemamo do 9. januarja 2012 na naslov:

ZAVOD RADIO ŠTUDENT
Cesta 27. aprila 31
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

s pripisom: Razpis za odgovornega urednika – NE ODPIRAJ!

Svet Zavoda Radio Študent
Cesta 27.aprila 31
SI-1000 LJUBLJANA

Ponovni razpis za mesto odgovornega urednika Zavoda Radio Študent

Za odgovornega urednika RŠ je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima najmanj tri leta izkušenj iz novinarskega poklica v radijskem mediju, zaželjene so tudi izkušnje na redaktorskem ali uredniškem mestu,
- ima izkazane organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
- ima poleg znanja angleščine znanje še najmanj enega tujega jezika,
- predloži vizijo in program dela v skladu s programsko zasnovo Radia Študent,
- pozna problematiko radijske dejavnosti,
- ima stalno prebivališče v RS,
- da je poslovno sposoben,
- da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
- da ni direktor ali član poslovodstva izdajateljev,
- da ni član političnih strank doma in/ali v tujini,
- da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,
- da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani,
- da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
- ima praviloma visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

Odgovorni urednik zavoda RŠ je imenovan za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Imenuje in razrešuje ga Svet zavoda RŠ po predhodni pridobitvi pisne podpore najmanj tretjine članov uredništva zavoda RŠ v širši sestavi.

Prijave sprejemamo do 9. januarja 2011 na naslov:

ZAVOD RADIO ŠTUDENT
Cesta 27. aprila 31
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

s pripisom: Razpis za odgovornega urednika – NE ODPIRAJ!


K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

- overjena fotokopija dokazil o izobrazbi;
- dokazilo o znanju dveh tujih jezikov;
- fotokopija verodostojnih listin, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj treh let aktivnega dela v radijskem mediju;
- lastnoročno podpisana izjava kandidata, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto ter da ni član politične stranke doma ali v tujini;
- lastnoročno podpisana vizija in program dela za delovno mesto odgovornega urednika v skladu s programsko zasnovo Radia Študent;
- lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Kandidati morajo oddati prijave s priloženimi dokazili vključno do dne 9. januarja 2012. Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Besedilo razpisa je v celoti objavljeno na spletnih straneh Radia Študent (http://www.radiostudent.si).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.Komentarji
komentiraj >>